My Chow Gar Logo

MyChowGar Terms of Service

1. Terms

By accessing the website at http://mychowgar.com, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on MyChowGar’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on MyChowGar’s website;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by MyChowGar at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on MyChowGar’s website are provided on an ‘as is’ basis. MyChowGar makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Further, MyChowGar does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall MyChowGar or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on MyChowGar’s website, even if MyChowGar or a MyChowGar authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on MyChowGar’s website could include technical, typographical, or photographic errors. MyChowGar does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. MyChowGar may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However MyChowGar does not make any commitment to update the materials.

6. Links

MyChowGar has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by MyChowGar of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Modifications

MyChowGar may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

8. Governing Law

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Hungary and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

[njt_gdpr_term]

Hungarian Version

 

Általános Szerződési Feltételek 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya Szolgáltató weblapján (www.mychowgar.com) és aldomainjein keresztül végbemenő jogviszonyokra terjed ki. 

1. Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Bereczki Zoltán egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 2080 Pilisjászfalu, Vadrózsa utca 16.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mychowgar.com
Adószáma: 59054049-1-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

Nyilvántartási szám: 57186702 
Telefonszáma: ++36309929560 
Tárhelyet biztosító szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 

28004 Madrid, Spain Tel: +34 919 014 115, web: https://siteground.com, e-mail: legal@siteground.com

2. Alapvető rendelkezések: 

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbikban: Általános Szerződés Feltétel vagy Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbikban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

Szolgáltató: a jelen Általános Szerződés Feltételek 1. pontjában megjelölt egyéni vállalkozó.

Felhasználó: bármilyen természtes vagy jogi személy, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak.

Átvétel: Felhasználó által a “Köszönöm” oldalon található linkre kattintással.

2.2. Jelen Szabályzat 2021. február 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, a Felhasználó webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház első használatával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

Szolgáltató az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a webáruházban való megjelenéstől számítva hatályosak, és Felhasználó által minden esetben az adott megrendelés időpontjában fennálló feltételek kerülnek elfogadásra a regisztáció esetleges korábbi időpontjától függetlenül. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Szolgáltató weboldalai használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan az aktuális Általános Szerződéses Feltétel szerint érvényes. 

Szolgáltató semminemű magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A szerződéskötés nyelve: magyar vagy angol. 

2.3. Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére. 

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal kizárólagos szerzői joga valamint a weboldal kizárólagos terjesztésének tekintetében. 

Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, sokszorosítása, oktatása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.5. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza. A webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást hajtson végre a webáruházon előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a webáruházat más domain név alá helyezze át. 

3. Regisztráció és előfizetés, az előfizetés felfüggesztése, az előfizetés megszűnése

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. 

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve bármilyen egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

3.5. A megjelenített tartalmak kizárólag online rendelhetőek meg. A tartalmakra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak és dollárban értendőek.

3.6. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a tartalom nevét, leírását, a tartalmakról fotót és előzetes videókat jelentet meg. A tartalmak adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

3.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. 

3.8. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik tartalom vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, Szolgáltató nem köteles a tartalmat hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Szolgáltató elírás esetén jogosult arra is, hogy a megrendelést törölje, kivéve ha az eltérés elenyésző. Szolgáltató a megrendelés törléséről a vásárlót haladéktalanul értesíti. 

3.9. A www.mychowgar.com oldalon, hírlevélben, illetve más felületen megjelenő, a www.mychowgar.com-ra vonatkozó akciók, kedvezmények, kuponok nem összevonhatóak. Minden vásárlás során csak egyféle kedvezmény érvényesíthető. 

3.10. Megvásárolható tartalmak köre: 

Oktató- és edzésvideók kezdő szinttől mester szintig moduláris rendszerben havidíjas előfizetéssel vagy csomagelőfizetés (Life Time Access) szerinti hozzáféréssel.

3.11 Szolgáltató rögzíti, hogy a vételár teljes kifizetésével a tartalom továbbra is Szolgáltató tulajdonában marad, azonban a megvásárolt tartalomhoz Felhasználó az általa megvásárolt időszakra hozzáférést kap. Ha a tartalom a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni. 

3.12. Felhasználó nem jogosult az általa megvásárolt tartalom saját személyes használatát meghaladó bármilyen egyéb felhasználásra, így különösen nem jogosult a megvásárolt tartalom továbbértékesítésre, harmadik személyekkel történő megosztására, annak nyilvános vetítésére, nyilvános felhasználására, forgalmazására, azaz egy előfizetés egy felhasználóhoz rendelhető csak hozzá.

3.13. Felhasználó jogosult “havidíjas” előfizetésének felfüggesztését kérni egy alkalommal maximum 1 (egy) éves időtartamra. Az 1 (egy) éves időtartam elteltével a “havidíjas” előfizetés és a Felhasználó által addig előfizetett tartalmak elérhetősége megszűnik. A “csomag” előfizetés elérhetősége nem szűnik meg.

Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt Felhasználó “havidíjas” előfizetését ismételten aktiválja, úgy az általa addig megvásárolt tartalmak ismételten elérhetővé válnak.

3.14. Amennyiben Felhasználó “havidíjas” előfizetése lejárt, és Felhasználó nem intézkedett előfizetésének felfüggesztése iránt, úgy az előfizetés megszűnik, Szolgáltató további szolgáltatásra nem köteles és a Felhasználó által addig megvásárolt tartalmak elérhetősége is megszűnik. A “csomag” előfizetés (Life Time Access) elérhetősége a Szolgáltató megszűnésével szűnik meg.

Felhasználó jogosult előfizetésének – előfizetése lejárati időpontjára töténő – előzetes felmondására. Felhasználó köteles a felmondását legkésőbb az előfizetése lejártát megelőző 15 nappal a Szolgáltatóval közölni.

4. Rendelés menete, Szállítás, Fizetési módok, Adatbeviteli hibák javítása, Ajánlati kötöttség 

4.1. Rendelés menete
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a böngészést. Amennyiben a vásárlás megkezdésére regisztráció nélkül kerül sor, úgy ebben az esetben a vásárlás folyamán sor kerül a regisztráció elvégzésére is. Regisztráció nélkül a webshopban vásárlás nem lehetséges.

A regisztráció ingyenes, egy adatlap on-line kitöltése és elküldése útján történik. A hibásan kitöltött adatlapokból eredő téves teljesítésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A regisztráció során a következő adatokat kell megadnia a webáruház Szolgáltató részére: 

– Név,
– E-mail cím, – jelszó,
– Számlázási cím,
– Jogi személy esetében adószám. 

A regisztráció sikeréről a webáruház e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, aki regisztrációját bármikor törölheti az info@mychowgar.com e-mail címre küldött üzenettel. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

Felhasználó a megvásárolni kívánt tartalomhoz tartozó hozzáférést kiválasztja és így az előfizetése automatikusan beállításra kerül. Felhasználó a Kosárba gombra kattintással kosarába helyezi a kiválasztott tartalmaket. 

Amennyiben Felhasználó további tartalmat szeretne kosárba helyezni, folytathatja a böngészést. Amennyiben befejezte a vásárlást és fizetni szeretne, a tartalom melletti Fizetés gombra vagy a fejléc részen lévő a Kosárra kattint. Itt még változtathat rendelésén, csökkentheti, növelheti a Kosárba tett tartalmak darab számát, illetve el is távolíthatja a tartalmat a kosarából az x gombra kattintással. 

Ha Felhasználó már regisztrált honlapunkra, korábban megadott személyes adatait a rendszer automatikusan kitölti. Ha még nem regisztrált, akkor a vásárlással egyidejűleg szükséges a regisztrációt elvégezni.

Amennyiben a Felhasználó az adatain módosítani szeretne, erre is itt van lehetősége. A Tovább gombra kattintva választható ki a fizetési mód. Ennek megtörténte után a rendelés véglegesítése érdekében ismét a Tovább gombot kell választani. Utolsó lépésként, ha Felhasználó rendelkezik érvényes kuponnal és szeretné érvényesíteni, itt megadhatja kuponja kódját, illetve feltüntetheti rendeléssel kapcsolatos kérését, megjegyzését. A Rendelés feladása gombra kattintással Felhasználó véglegesíti és elküldi megrendelését. További információkról Felhasználó az általa megadott e-mail címen kap tájékoztatást. 

A vásárlással kapcsolatos egyéb feltételek és értékes információk a http://www.mychowgar.com/weboldalon találhatóak, amely a Mychowgar webáruház Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi. 

4.2. Szállítás/Fizetés 

Szállítás 

Szállítási mód: online link rendelkezésre bocsátásán keresztül.

Szolgáltató a megrendelést és fizetést követően az online linket Felhasználó megadott email címére a fizetést követően egy órán belül automatikusan küldi meg. Amennyiben ettől eltérő teljesítési időre van szükség, Szolgáltató köteles a Felhasználót e-mailben értesíteni.

Felhasználó köteles az online link rendelkezésre bocsátását követően ellenőrizni a teljesítést és a “Köszönöm” oldalon található linkre — mint átvételi elismervényre – kattintva (továbbiakban: Átvétel)  a saját online kurzusába történő belépési lehetőségét leellenőrizni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a Felhasználó hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni. Az Átvételt követően Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért Szolgáltatónak ezt követően semmilyen reklamációt nem áll módjában elfogadni. 

Amennyiben Felhasználó az online link rendelkezésre bocsátástól számított 30 napon belül nem kattint az online linkre és a “Köszönöm” oldalon található linkre kattintva nem veszi át a teljesítést, úgy ezen 30 napos határidőn belül kérheti az általa teljesített kifizetés visszatérítését. Amennyiben Felhasználó a 30 napos határidőn belül nem kattint az online linkre és a “Köszönöm” oldalon található linkre kattintva nem veszi át a teljesítést, úgy az általa teljesített kifizetés visszatérítését Szolgáltatótól nem követelheti.  

Amennyiben a megrendelt tartalom rendelkezésre bocsátása (akár a fentiek szerint, akár bármilyen más módon) a Felhasználó hibájából hiúsul meg, azaz Felhasználó nem gondoskodik a megrendelt és kifizetett tartalom 30 napon belül történő átvételéről, akkor amennyiben 

 • Felhasználó 30 napon belül kéri az általa teljesített kifizetés visszatérítését úgy köteles a Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. visszautalási költség, stb.) megtéríteni, és Szolgáltató köteles Felhasználó számára az általa teljesített kifizetést többletköltségeinek levonását követően visszatéríteni,
 • Felhasználó 30 napon belül nem kéri az általa teljesített kifizetés visszatérítését, úgy Felhasználó az általa teljesített kifizetés visszatérítését Szolgáltatótól nem követelheti, azonban Szolgáltató további 1 éven keresztül Felhasználó rendelkezésére tartja Felhasználó saját online kurzusába történő belépési lehetőségét.

A Szolgáltató székhelye nem üzlet, és nem edzőterem, itt nincsen lehetőség arra, hogy Felhasználó a Szolgáltató által közzétett tartalmakat személyes jelenlétével és instruktorok közreműködésével ismerje meg. Személyes megtekintésre a Szolgáltató honlapján meghatározott helyen és feltételek mellett van lehetőség.

Fizetési módok 

Szolgáltató kizárólag Online bankkártyás fizetést (Interneten keresztül) fogad el jelenleg PayPal, Paylike és Stripe rendszerek használatával, de folyamatos fejlesztés esetén egyéb későbbiekben megjelölésre kerülő rendszerek használatával. Szolgáltató a saját adatbázisában nem tárolja a Felhasználó bankkártyájának adatait.

PayPal

PayPal rendszer használata esetén Felhasználó a kiválasztott tartalom (tartalmak) megrendelése után előre, az online link megküldését megelőzően fizeti a végösszeget. A kiválasztott tartalom (tartalmak) megrendelése után Felhasználó a megrendelt tartalom (tartalmak) árát, megrendelés leadásával egyidejűleg és biztonságos tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyájával a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintva vagy

 • a PayPal rendszer által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül bankkártyaszámának megadásával, vagy 
 • A PayPal rendszer által regisztrált felhasználó esetén Felhasználó PayPal fiókjának használatával fizethet olyan módon, hogy Felhasználót a PayPal rendszer weblapjára irányítjuk, ahol a PayPal rendszer által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. 

Felhasználó ezekben az esetekben a fizetéskor köteles megadni a kártya számát, a kártya tulajdonosának nevét, a kártya lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. 

Szolgáltató a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja a Szolgáltató el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A PayPal rendszer a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a PayPal rendszer hibaüzenetben közli a hiba okát. 

Paylike

Paylike rendszer használata esetén Felhasználó a kiválasztott tartalom (tartalmak) megrendelése után előre, az online link megküldését megelőzően fizeti a végösszeget. A kiválasztott tartalom (tartalmak) megrendelése után Felhasználó a megrendelt tartalom (tartalmak) árát, megrendelés leadásával egyidejűleg és biztonságos tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyájával a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintva a Paylike rendszer által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül bankkártyaszámának megadásával fizethet bankkártyájával. 

Felhasználó ezekben az esetekben a fizetéskor köteles megadni a kártya számát, a kártya tulajdonosának nevét, a kártya lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. 

Szolgáltató a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja a Szolgáltató el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A Paylike rendszer a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Paylike rendszer hibaüzenetben közli a hiba okát. 

Stripe

Stripe rendszer használata esetén Felhasználó a kiválasztott tartalom (tartalmak) megrendelése után előre, az online link megküldését megelőzően fizeti a végösszeget. A kiválasztott tartalom (tartalmak) megrendelése után Felhasználó a megrendelt tartalom (tartalmak) árát, megrendelés leadásával egyidejűleg és biztonságos tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyájával a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintva a Stripe rendszer által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül bankkártyaszámának megadásával fizethet bankkártyájával. 

Felhasználó ezekben az esetekben a fizetéskor köteles megadni a kártya számát, a kártya tulajdonosának nevét, a kártya lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. 

Szolgáltató a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja a Szolgáltató el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A Stripe rendszer a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Stripe rendszer hibaüzenetben közli a hiba okát.

4.3. Adatbeviteli hibák javítása 

Az adatok megadását követően Felhasználó a Rendelés feladása gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti, javíthatja a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. A megrendelés elküldéséig a webáruházban bármikor van lehetőség adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókban (felhasználó adatainak módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. tartalom törlése kosárból). 

A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni. 

A megrendelés leadását követően is lehetőség van a megrendelés tételes javítására, ilyen esetekben kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz. Ha a rendelés állapota az „Online link kiküldve” állapotban van, akkor a megrendelés tartalmán a Szolgáltatónak már nem áll módjában módosítani. 

4.4. Ajánlati kötöttség

Miután a Felhasználó a megrendelését (ajánlatát) elküldte a Szolgáltató részére, a Szolgáltató legkésőbb 1 órán belül – vagy a Szolgáltató által külön emailben megjelölt határidőn belül – automatikus visszaigazoló e-mailek formájában visszaigazolásokat küld a Felhasználó által megjelölt e- mail címre. Az automatikus megrendelési visszaigazolások az alábbi adatokat tartalmazhatják: a megrendelt tartalom (tartalmak) adatait és mennyiségét, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, számlázási információkat, az online link megküldésére vonatkozó információkat, a tartalom (tartalmak) árát, a fizetendő végösszeget, a Mychowgar webáruház ügyfélszolgálati elérhetőségeit és egyéb hasznos információkat.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát vesz észre az automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt lehetőség szerint azonnal jeleznie kell az Ügyfélszolgálat felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Felhasználó megrendelése ajánlatnak minősül, Felhasználó ajánlatához kötve van. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 1 órán belül nem kap megrendelési visszaigazolást a Szolgáltató részéről. 

Az automatikus visszaigazoló e-mail kizárólag adategyeztetésre, illetve arra szolgál, hogy tájékoztassa Felhasználót a megrendelése Szolgáltatóhoz való megérkezéséről.

Az automatikus visszaigazoló e-mail még nem minősül a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának, ezen visszaigazolással nem jön létre érvényes szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó között. Ez a visszaigazolás még csak a Felhasználó megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a tartalom hozzáférhető. 

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését (ajánlatát) egy következő, külön e-mail útján fogadja el a Felhasználó által teljesített kifizetést követően. A szerződés a Felek között ekkor jön létre. Az elfogadó e-mailben Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy nevezett számú megrendelésének feldolgozása megkezdődött, illetve megjelöli az online link rendelkezésre bocsátásának várható szállítási határidejét. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően történhet. A tartalom vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészében) 10 munkanapon belül visszautalásra kerül Felhasználó részére. 

A visszaigazolások tartalmazzák a megrendelés azonosító számát valamint egyéb fontos információkat (pl. név, számlázási cím, termék neve, termék ára, stb.). Utóbb erre az azonosító számra hivatkozva fordulhat a Felhasználó a Szolgáltatóhoz. 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

A szerződésre Magyarország joga irányadó. 

Amennyiben a Szolgáltató a tartalom elérhetőségéről minden gondossága ellenére sem tud gondoskodni, úgy jogosult a szerződéskötéstől elállni. Ebben az esetben Felhasználó a megrendelés visszautasításáról kap értesítést. Az eddig az időpontig teljesített fizetések visszautalásáról a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül gondoskodik. A szerződéskötéstől való elállás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata egyeztetési céllal megkeresheti a Felhasználót, egy esetleges másik, helyettesítő tartalomra történő szerződéskötés céljából. 

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés 

5.1. A megrendelés elkészítésének lépései 

A megrendelés leadását követően a Megrendelés „Új” státuszban áll, mely azt jelenti, hogy a Szolgáltató a megrendelést megkapta. Erről a webáruház automatikus visszaigazolást küld e-mailben, adategyeztetés céljából. Amint a Szolgáltató megkezdte a megrendelés feldolgozását, a megrendelés „Várakozik” státuszba kerül és Szolgáltató megrendelést visszaigazoló üzenetet küld e-mailben Felhasználó részére. Ezen időszak alatt Szolgáltató az esetleges tartalomhiányról írásos üzenetet küldhet Felhasználó részére. Amint a tartalom rendelkezésre áll, a megrendelés státusza „Kész”. Az online link kiküldését követően a státusz „Kiküldött”. Utóbbi státuszba kerülést követően Szolgáltató tájékoztató email üzenetet küld Felhasználó részére a kiküldésről. A Szolgáltató a megrendelést hozzávetőleg 1 órás határidővel, teljesíti az online link rendelkezésre bocsátásával. 

5.2. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott tartalom nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül visszatéríteni.

5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő tartalommal teljesített, a 6. pont szerinti elállási jog gyakorlása folytán felmerült költségek Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a helyettesítő tartalommal, illetve szolgáltatással történő teljesítésről Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles Felhasználót tájékoztatni. 

6. Elállás joga 

6.1. Elállás joga 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki tartalmat vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a tartalommal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Fogyasztó). Fogyasztó jogosult a tartalom adásvételére irányuló szerződés esetén 

a) a tartalomnak,
b) több tartalom szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott tartalomnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. 

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a tartalom átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

6.2. Elállási jog gyakorlásának folyamata 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó kifejezett és egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát akár a Szolgáltató honlapján történő jelöléssel.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül elküldi. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy faxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe webáruházunk a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét mindenképpen ajánlott  tértivevényes küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás és az átvétel dátuma. 

Fogyasztó elállás esetén nem jogosult továbbá a megrendelt tartalom használatára. Elállás esetén a tartalom ellenértékének visszautalásának költsége a Fogyasztót terheli. A tartalom ellenértéke visszautalásának költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül a webáruház üzemeltetője visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek Fogyasztó felróható vagy nem szerződésszerű magatartása miatt merültek fel. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg az online hozzáférés használatát nem tudta korlátozni. 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

7. Szavatosság és jótállás 

Hibás teljesítés 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

7.1 Kellékszavatosság 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezési szerinti  fogyasztói szerződés esetén szavatossági igényeit az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti, olyan hibák esetében, amelyek a tartalom átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 

Választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére ő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Választott kellékszavatossági igényéről másikra is áttérhet (pl. kijavítás helyett kicserélést kérhet), az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató okot adott. 

A hibát a Felhasználó a Szolgáltatóval, a hiba felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül köteles közölni. 

A fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a tartalmat a Szolgáltató webáruházában vásárolta (számla vagy számla másolat bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a tartalom hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Ha szavatossági igényét a fogyasztó a tartalom olyan részével kapcsolatban érvényesíti amely a megjelölt hiba szempontjából a tartalomtől elkülöníthető, a szavatossági igény a tartalom egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

7.2. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag olyan természetes személyre vonatkoznak aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, illetve aki tartalmat vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a tartalommal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Fogyasztó).

A tartalom mint termék (ingó dolog) hibája esetén Felhasználó, amennyiben fogyasztónak minősül – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem illeti meg az azonban az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt tartalomra, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a fogyasztó csak a hibás tartalom kijavítását vagy kicserélését kérheti. A tartalom hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

A fogyasztó termékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a tartalmat nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a tertartalom forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a tartalom hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából okozta. 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egyetlen okot bizonyítania. 

7.3. Jótállás 

A Mychowgar webáruház nem értékesít olyan tartalmat, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. 

7.4. A szavatossági igény esetén alkalmazandó eljárás 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a jogszabály rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával). 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §). 

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. 

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

7.5 Szavatossági igények érvényesítése 

Szavatossági igényeit Felhasználó az alábbi címen érvényesítheti: 

Név: Bereczki Zoltán e.v.
Cím: 2080 Pilisjászfalu, Vadrózsa utca 16.

E-mail: info@mychowgar.com 

Amennyiben a hibásként megjelölt tartalom nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Mychowgar webáruház üzemeltetője nem kötelezhető bármely szavatossági igény teljesítésére. 

8. Felelősség kizárása 

8.1. Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan egészségkárosodás, sérülés, baleset, bármilyen cselekmény vonatkozásában mely a Szolgáltató által közölt tartalmak helytelen értelmezéséből, alkalmazásából, gyakorlásából, visszaélésszerű gyakorlásából (pl. túledzés) származik. 

Szolgáltató visszaélésszerű gyakorlásnak, jogosulatlan vagy helytelen felhasználásnak minősít minden olyan tevékenységet vagy mulasztást amely 

 • a Szolgáltató által közölt tartalom felhasználása a Felhasználó saját személyes egészségét vagy testedzését szolgáló gyakorlását meghaladja,
 • más egyéb harmadik személyek jogait bármilyen módon sérti,
 • bármilyen ország arra jogosított hatósága által hozott bármilyen jogszabályba ütközik.

Szolgáltató nyomatékosan felhívja a figyelmet arra is, hogy a Szolgáltató által közzétett tartalmak felhasználása során minden Felhasználó egyedileg köteles mérlegelni azt a körülényt, hogy saját egészsége vonatkozásában a közzétett technikák gyakorlásához szükséges fizikai, lelki és szellemi adottságokkal rendelkezik-e, mely vonatkozásban Szolgáltató valemennyi felelősséget kizár.

Szolgáltató kifejezetten fölhívja valamennyi Felhasználó figyelmét arra is, hogy bármilyen már fennálló, vagy időközben bekövetkező betegség esetén haladéktalanul köteles kikérni kezelőorvosa tanácsát a közzétett technikák gyakorlásának megkezdése, vagy további gyakorlása kapcsolatában, mely vonatkozásban Szolgáltató valamennyi felelősséget ugyancsak kizár.

Szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy a Szolgáltató által közzétett tartalmak online formában történő megismerése nem helyettesíti az arra képzett instruktor által közvetlen személyes jelenlét során adott szakszerű utasításokat, útmutatásokat.

Felhasználó nem jogosult a megismert tartalmak harmadik személyek részére történő továbbadására, oktatására, tanítására, kivéve Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye és hozzájárulása esetén.

8.2. Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a Felhasználó ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra. A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért. 

8.3. A Szolgáltató semmilyen alapon nem felel semmilyen kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 

8.4. Felhasználó a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a Szolgáltató által szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a webáruház használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. 

A szolgáltatás oldalai linkeket tartalmazhatnak, amelyek adott esetben más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

Amennyiben Felhasználó a webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. 

8.5. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki fogyasztóit, valamint azt a jogot is, egyáltalán ne szolgálja ki azokat a fogyasztókat, akik rendszeresen nem tartják be a jelen szerződésben foglalt feltételeket vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak. 

9. Vegyes Rendelkezések 

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

9.2. Ha jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

9.3. Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, melyre Szolgáltató és Felhasználó kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét. 

Fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: 

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 

Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu; 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099 

Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu; 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; 

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 

Név: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: : info@csmkik.hu; 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218 

Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu; 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt 

E-mail cím:  bekelteto@hbkik.hu; 

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím:  bekeltetes@hkik.hu; 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005 

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit 

E-mail cím:  bekeltetotestulet@jnszmkik.hu; 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259 

Név: Dr. Rozsnyói György 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu; 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu; 

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046 

Név: Dr. Novák Ferenc 

E-mail cím: skik@skik.hu; 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin 

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu; 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu; 

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150 

Név: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes. 

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: 

– az eljáró bíróságot;
– a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
– az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
– azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
– a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 

10. Adatvédelem 

Az Ön személyes adatainak védelme Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú. Weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény). Felhasználó adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. 

Részletes szabályok : ld. Adatkezelési tájékoztató 

11. Panaszkezelés rendje 

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést a Felhasználónak megfelelő minőségben, a teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Már átvett tartalmak esetén kérjük e-mail útján jelezze a következő adatokat: megrendelő neve, rendelési szám, panasz leírása 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg Szolgáltató megküldi Felhasználónak, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. 

A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, hogy a panasz visszakereshető legyen. Ezt a számot a Szolgáltató köteles Felhasználóval közölni. Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a panaszt tevőhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni. 

12. Szerzői jogok 

A webáruház egésze, grafikus elemei, szövegei és technikai megoldásai, valamint a webáruházban közzétett tartalmak szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webáruházon, valamint a webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, egyéb anyagokat, a webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, megoldásokat, ötleteket, megvalósítást, a webáruházban közzétett tartalmak teljes egészét). 

A webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, másolása, kinyomtatása, arról felvétel készítése kizárólag magáncélú felhasználás céljából és kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével megengedett. 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a webáruház használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek bármely használatára, hasznosítására. A webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. 

A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Felhasználó által feltöltött adatokat a honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja. 

13. Záró Rendelkezések 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (4, 13/A. §)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól 

 

Scroll to Top

Get 25% Off

🌟 Welcome to Exclusive Savings! 🌟

Get 25% OFF from your first order! Just enter your first name and email below to unlock this special discount.

Verified by MonsterInsights